O NAS

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW TECHNIKUM GEOLOGICZNEGO w Kielcach skupia byłych uczniów i nauczycieli nieistniejącego już Technikum Geologicznego w Kielcach.

ReGULAMIN STOWARZYSZeNIA ABSOLWeNTÓW TeCHNIKUM GeOLOGICZNeGO

w Kielcach

  1. Stowarzyszenie absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach zrzesza wszystkich absolwentów i nauczycieli T.G. w Kielcach.
  2. Celem Stowarzyszenia jest integracja i utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i towarzyskich z absolwentami i byłymi nauczycielami T.G. w Kielcach.
  3. Stowarzyszenie organizuje odczyty, wykłady w zakresie nowości geologicznych oraz spotkania towarzyskie z okazji rocznic znaczących dla T.G. oraz uroczystości z okazji Dnia Górnika „Barbórki”.
  4. Stowarzyszenie współpracuje z P.T.G Oddział w Kielcach, ” Geoparkiem” – Kielce, Świętokrzyskim Towarzystwem Nauk Geologicznych – Kielce w zakresie zbierania i zagospodarowania okazów geologicznych.
  5. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości pomaga i otacza opieką chorych nauczycieli i absolwentów.
  6. Stowarzyszenie opiekuje się grobami i mogiłami nauczycieli i absolwentów, które nie mają opieki ze strony najbliższej rodziny.
  7. Stowarzyszenie uczestniczy w ” życiu geologicznym” miasta Kielce.
  8. Stowarzyszenie dba o zagospodarowanie dziedzictwa T.G. Kielce w zakresie utrzymania naszych symboli w siedzibie Technikum przy ul. Ściegiennego i przy ul. Legionów.

Zarząd (2013)

Prezes Jan Kowalski
V-ce Prezes Marzena Bakalarz-Doropowicz
Sekretarz Mariola Dydak
Skarbnik Antonina Gad, Stanisława Zbroja
Członkowie Zarządu Antonina Gad, Andrzej Kulczykowski
Członkowie Zarządu Dorota Górczak, Ryszard Zwierzchowski
Prezes Honorowy Stanisław Dziura

Zarząd (2009)

Przewodniczący Stanisław Dziura
Zastępcy przewodniczącego Jolanta Szajn, Stanisława Zbroja, Jerzy Jędrychowski, Jerzy Wójtowicz
Sekretarze Marzena Bakalarz- Doropowicz, Zofia Ciopińska,
Katarzyna Bednarz
Kronikarze Anna Stec, Anna Piskorz, Katarzyna Twardowska,
Krystyna Jóźwik
Skarbnicy Antonina Gad, Andrzej Kulczykowski
Członkowie Zarządu Teresa Taszek, Jan Kowalski, Janusz Sowa, Wiesław Olesiak, Piotr Martynowski, Turkowski Antoni,  Władysław Kamusiński, Jolanta Zalewska – Florczyk, Jabłoński Wiesław, Danuta Nowak, Augustyn Siemieniec
Komisja Rewizyjna Anna Żurak, Elzbieta Religa, Barbara Prażak

Komentowanie jest wyłączone.